Udostępnij

Q&A: Ruchoma wycena i korekta wartości

1. Czym jest polityka ruchomej wyceny?

Duże transakcje nabyć i umorzeń z funduszu mogą spowodować, że zarządzający będzie musiał dokupić lub sprzedać wybrane pozycje w portfelu, generując tym samym koszty transakcyjne, ponoszone przez inwestorów funduszu. W rezultacie, długoterminowi uczestnicy funduszu mogą być poszkodowani przez aktywność innych inwestorów, nabywających lub umarzających tytuły uczestnictwa. Efekt ten jest znany jako zjawisko rozwodnienia wyniku.

Polityka ruchomej wyceny jest mechanizmem redukującym efekt rozwodnienia i potencjalnie chroniącym obecnych inwestorów. Ma ona na celu zapewnienie, że inwestorzy dokonujący nabyć i umorzeń w funduszu ponoszą część kosztów transakcyjnych, tj. spreadów i innych kosztów transakcji.

Polityka ruchomej wyceny nie powinna być mylona z polityką wyceny według wartości godziwej. Polityka ruchomej wyceny odnosi się do wpływu, jaki na wyniki mogą mieć koszty transakcji portfelowych poniesione przez fundusz o jednolitej wycenie, wynikające z aktywności uczestników funduszu. Na koszty te składają się spready na aktywach bazowych, opłaty transakcyjne lub maklerskie oraz podatki (np. 0,5% opłaty skarbowej za zakup brytyjskich akcji). Bez aktywowanej polityki ruchomej wyceny, koszty te są ponoszone przez fundusz, rozwadniając jego wartość rynkową i wpływając na obecnych inwestorów.

Główną korzyścią płynącą z polityki ruchomej wyceny jest zmniejszenie efektu rozwodnienia, powstającego w rezultacie aktywności transakcyjnej uczestników. Uważamy, że jest to kwestia dominująca nad problemem wynikającym z krótkoterminowych wahań cen – i że polityka ruchomej wyceny działa w najlepszym interesie naszych klientów. Ponadto, polityka ruchomej wyceny jest standardowym mechanizmem w branży, stosowanym przez wszystkich naszych głównych konkurentów.

Każdy fundusz posiada współczynnik korekcyjny, zwany również korektą rozwodnienia, który jest oszacowaniem spreadów na aktywach, będących przedmiotem obrotu, opłat transakcyjnych i obciążeń podatkowych. Współczynniki korekcyjne różnią się dla każdego funduszu w zależności od kosztów ponoszonych przez fundusz przy zakupie i sprzedaży określonych aktywów, jak również od wszelkich spreadów transakcyjnych.

2. Jak działa mechanizm ruchomej wyceny?

Wycena funduszu jest codziennie korygowana w górę lub w dół, zgodnie z dziennym saldem napływu środków uczestników. Skorygujemy wycenę w górę, jeśli napływy netto przekraczają wcześniej zdefiniowany próg wartości funduszu. Jeśli zaś umorzenia netto przekroczą tę wartość graniczną, to skorygujemy wycenę w dół.

Jeśli transakcje netto nie przekroczą progu granicznego, to ruchoma wycena nie może zostać aktywowana. W takim przypadku opublikowana wycena będzie odzwierciedlać średnią cenę rynkową/ostatnią notowaną cenę bazowych papierów wartościowych. Codziennie wycena funduszu jest każdorazowo resetowana do tej domyślnej pozycji, zanim zostanie zastosowany jakikolwiek współczynnik korekcyjny.

Skorygowana wycena zostanie wykorzystana dla wszystkich transakcji przeprowadzonych w danym dniu i będzie reprezentować oficjalną wartość aktywów netto (WAN) z danego dnia. Korekta będzie zastosowana automatycznie za każdym razem, gdy przepływy netto będą większe niż przyjęty próg. Firma zarządzająca funduszem ma możliwość dokonania korekty rozwodnienia nawet w przypadku, gdy wymagany próg nie został przekroczony, jeżeli w jej opinii leży to w interesie obecnych inwestorów.

3. Jak oblicza się współczynnik korekty?

Współczynnik korekty jest szacunkiem, na który składa się szereg elementów, w tym spready, prowizje i inne koszty transakcyjne. Spready oparte są o stan portfela na dany moment i obliczana jest ich wartość ważona udziałami w portfelu. Prowizje i inne koszty (np. podatek od transakcji) oparte są na analizie historycznej rzeczywistych transakcji. Te koszty są wyznaczane i kalkulowane jako procent całkowitej kwoty rozliczonych transakcji podlegających analizie.

4. Jak często oblicza się współczynniki korekty?

W normalnym otoczeniu rynkowym współczynnik korekty jest okresowo aktualizowany - zazwyczaj co kwartał - poprzez analizę kosztów transakcyjnych dla inwestycji bazowych w każdym funduszu.   Z uwagi na wyjątkową naturę obecnego otoczenia rynkowego, dokonujemy aktualizacji współczynnika korekty, wykorzystywanego do odzwierciedlenia obecnych uwarunkowań rynkowych.  Na bieżąco dokonujemy przeglądu tych współczynników. 

5. Jak często wdraża się mechanizm ruchomej wyceny?

Różni się to pomiędzy funduszami i zależy od wielu czynników, takich jak poziom aktywności transakcyjnej oraz wielkości każdego funduszu. Dla przykładu, niewielki, nowo utworzony fundusz z częstymi napływami będzie miał znacznie częściej dostosowywaną wycenę niż duży fundusz ze stabilną bazą uczestników.

6. Czy mechanizm ruchomej wyceny wpływa na wynik funduszu?

Z punktu widzenia pomiaru wyników i sprawozdawczości funduszu istnieje potencjał do krótkoterminowej zmienności wyceny. Jednakże uważamy, że korzyści płynące z ruchomej wyceny przeważają nad niedogodnościami wynikającymi z krótkoterminowej zmienności wycen.

Współczynniki korekcyjne są oparte na przepływach netto, a zatem nie zależą od zmienności wynikającej z ruchów na rynkach. Zwiększa to potencjał odchyleń wyniku od benchmarku. Wpływają na to również wycena w zgodzie z wartością godziwą oraz niedopasowania czasowe między momentem wyceny funduszu i benchmarku. Bardziej na zmienność notowań wynikającą z polityki ruchomej wyceny narażone są fundusze dłużne.

7. Czy firma Schroders czerpie korzyści z polityki ruchomej wyceny?

Nie. Firma Schroders w żaden sposób jest beneficjentem stosowania polityki ruchomej wyceny. Mechanizm ruchomej wyceny chroni istniejących lub pozostających w funduszu inwestorów. Każda korekta rozwodnienia wyniku jest bowiem ponoszona jest przez inwestora dołączającego do funduszu lub wycofującego środki i ogólnie działa na korzyść funduszu. Obowiązują rygorystyczne kontrole, mające na celu zapewnienie, że przeprowadzane korekty gwarantują sprawiedliwe traktowanie inwestorów i są zgodnie z najlepszymi praktykami w branży.

8. Czy opłaty za wynik potrącane są przed, czy po korekcie wyceny?

Codzienne naliczana opłata za wyniki ma miejsce przed korektą wyceny, ponieważ celem korekty jest ochrona istniejących uczestników funduszu przed niekorzystnym wpływem aktywności innych inwestorów i nie jest ona związana z wynikami funduszu.

9. Czym jest wycena według wartości godziwej i w jaki sposób jest określana?

Przy obliczeniu WAN, jeśli żadna z naszych standardowych metod wyceny nie wydaje się być odpowiednia do wyznaczenia wartości aktywów funduszu, zastosowana może być metoda wartości godziwej. Firma zarządzająca funduszem umożliwi korektę wartości aktywów netto w celu bardziej właściwego odzwierciedlenia wartości godziwej inwestycji funduszu działając w dobrej wierze i zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i procedurami wyceny.

 

Ważne informacje

Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on także oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Firma nie ponosi też odpowiedzialności za błędne informacje oraz opinie. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych.

Historyczne wyniki nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników, cen akcji i osiągany z nich dochód mogą spadać lub rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać początkowo zainwestowanej kwoty.

W niniejszym dokumencie spółka Schroders przedstawiła swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie.

Firma Schroders będzie administratorem danych w zakresie Państwa danych osobowych. W celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób Schroders może przetwarzać Państwa dane osobowe, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności, dostępną na stronie www.schroders.com/en/privacy-policy lub udostępniane są na żądanie, jeśli nie mają Państwo dostępu do tej strony.

Dla odbiorców z Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Wydane przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. Numer rej. B 37.799. Dla Twojego bezpieczeństwa, komunikacja może być nagrywana lub monitorowana.