Odejśćie od London Interbank Offered Rate

 

Najczęściej zadawane pytania dla Klientów (Data: 31 marca 2021 r.)

LIBOR - przegląd

London Interbank Offered Rate (LIBOR) został oficjalnie przyjęty w 1986 roku, a jego korzenie sięgają lat 60-tych. Stanowiąc podstawę instrumentów finansowych o wartości około 300 bilionów dolarów (Refinitiv, październik 2019 r.), jest jedną z najczęściej cytowanych stóp referencyjnych na świecie. Oczekuje się, że większość stawek LIBOR, jak i większość innych stawek IBOR (Interbank Offered Rates), przestanie istnieć po zakończeniu 2021 roku.

1. Co to jest LIBOR?

LIBOR opiera się na ofertach przedstawianych przez panel banków światowych. Każdy bank jest codziennie proszony o podanie stopy procentowej, po której mógłby uzyskać krótkoterminową pożyczkę od innego dużego banku, a te dane są wykorzystywane do obliczania stopy LIBOR zgodnie z ustaloną metodologią.

LIBOR jest stosowany jako stopa referencyjna w szerokiej gamie kontraktów finansowych, w tym w instrumentach pochodnych, obligacjach i kredytach. Jest on ustalony dla siedmiu terminów zapadalności (lub tenorów), od overnight do 12 miesięcy, oraz pięciu różnych walut dla każdego terminu zapadalności. Stawki LIBOR istnieją dla dolara amerykańskiego, funta szterlinga, euro, jena i franka szwajcarskiego.

W przypadku braku wystarczającej liczby rzeczywistych transakcji lub danych związanych z transakcjami, na których można by oprzeć informacje o stawce LIBOR, banki wchodzące w skład panelu muszą kierować się "fachową oceną" w ramach pewnych uzgodnionych parametrów, aby przedstawić swoje informacje.

2. Dlaczego LIBOR jest zastępowany?

Znaczny spadek akcji kredytowej na rynku międzybankowym oraz kilka głośnych przypadków manipulacji LIBOR-em spowodowały opublikowanie w 2014 r. zalecenia Rady Stabilności Finansowej (FSB), aby opracować alternatywne tzw. stopy "wolne od ryzyka" (RFR) do stosowania zamiast LIBOR-u i innych IBOR-ów. W lipcu 2017 r. były szef Financial Conduct Authority (FCA) Andrew Bailey, wygłosił w przemówieniu, że "...rynek bazowy, który LIBOR stara się mierzyć - rynek niezabezpieczonych hurtowych pożyczek terminowych dla banków - nie jest już wystarczająco aktywny."

W tym samym przemówieniu Andrew Bailey stwierdził również: "Naszym zdaniem, jest nie tylko potencjalnie nietrwałe, ale również niepożądane, aby uczestnicy rynku polegali w nieskończoność na stopach referencyjnych, które nie mają aktywnych rynków bazowych do ich wspierania". Dalej powiedział, że FCA nie będzie zmuszać banków do oferowania stawek LIBOR po 2021 roku, co zostało powszechnie zrozumiane jako znak, że LIBOR przestanie istnieć po 2021 roku.

FCA potwierdził ponadto, że LIBOR przestanie obowiązywać z końcem grudnia 2021 r., publikując przez cały 2020 r. oświadczenia, w których proszono o przedstawienie planów firm dotyczących odejścia od LIBOR; wyjaśniając, że głównym założeniem pozostaje, iż firmy nie mogą polegać na tym, że LIBOR będzie publikowany po zakończeniu 2021 r., oraz przedstawiając swoje oczekiwania dotyczące zakończenia LIBOR.

3. Czym zastąpiony jest LIBOR?

Zgodnie z zaleceniem FSB w 2014 r. powołano branżowe grupy robocze w celu opracowania nowych stawek wolnych od ryzyka ("RFR" i znanych również jako "alternatywne stawki referencyjne"), które mają zastąpić LIBOR i inne IBOR-y.

Nowe RFR wybrane dla pięciu głównych walut LIBOR są następujące:

 

waluta LIBOR

Nowa stopa wolna od ryzyka

LIBOR w funtach szterlingach

Skorygowany wskaźnik SONIA (średnia stopa overnight w funtach szterlingach)

LIBOR w USD

SOFR (Zabezpieczona stopa finansowania overnight)

LIBOR w jenach

TONA/TONAR (średnia stopa oprocentowania overnight w Tokio)

LIBOR we franku szwajcarskim

SARON (szwajcarska średnia stopa overnight)

LIBOR w euro

€STR (stopa krótkoterminowa w euro)

4. Kiedy zostanie zastąpiony LIBOR?

W dniu 5 marca 2021 r. FCA opublikował oświadczenie ogłaszające daty, w których wszystkie stawki LIBOR przestaną być dostarczane przez jakiegokolwiek administratora lub przestaną być reprezentatywne. Te daty to:

 • Niezwłocznie po dniu 31 grudnia 2021 r. w przypadku wszystkich stawek dotyczących funta szterlinga, euro, franka szwajcarskiego i jena japońskiego oraz jednotygodniowych
  i dwumiesięcznych stawek dotyczących dolara amerykańskiego; oraz
 • Niezwłocznie po 30 czerwca 2023 roku, w przypadku pozostałych stawek dolarowych.

FCA stwierdził, że w oparciu o zobowiązania otrzymane od banków wchodzących w skład panelu nie spodziewa się, aby którekolwiek ze stawek LIBOR stały się niereprezentatywne przed upływem odpowiednich terminów określonych powyżej1. Reprezentatywne stawki LIBOR nie będą jednak dostępne po upływie powyższych terminów.

5. Jaki jest plan firmy Schroders dotyczący odejścia od LIBOR?

Spółka Schroders dysponuje solidnym planem skutecznego zarządzania wpływem, jaki na inwestycje naszych Klientów będzie miało odejście od LIBOR-u, i utworzyła specjalny zespół odpowiedzialny za to zadanie.

Ocena wpływu

Spółka Schroders zakończyła ocenę mającą na celu określenie skutków przejścia z LIBOR i niektórych innych kluczowych IBOR na RFR dla naszych Klientów i naszej działalności. W ramach tej oceny wpływu przeanalizowaliśmy prace niezbędne do przeniesienia inwestycji, zmiany dokumentów prawnych oraz aktualizacji systemów operacyjnych i technologicznych.

Kształtowanie przyszłego wykorzystania RFR, czasy po LIBOR

Wierzymy, że jest to niezbędne dla branży, aby wspólnie wypracować spójne podejście
i że pozostanie w zgodzie z szerszą branżą będzie ostatecznie w interesie naszych Klientów. Spółka Schroders uczestniczy w branżowych grupach roboczych (np. w grupie roboczej Banku Anglii ds. stóp referencyjnych wolnych od ryzyka w funtach szterlingach (RFRWG)) i śledzi rozwój sytuacji w zakresie odchodzenia od LIBOR, w celu przyjęcia, we właściwym czasie, środków nakierowanych na zarządzanie ryzykiem związanym z przejściem, zgodnych z najlepszymi praktykami w branży.

6. Jakie postępy poczyniono globalnie w zakresie przejścia na LIBOR?

Nowe RFR zostały wybrane dla pięciu głównych walut LIBOR. Ponadto na całym świecie dokonuje się znaczny postęp w zakresie zmiany benchmarków stóp procentowych.

Azja

W całej Azji, w celu odejścia od LIBOR, w dużej mierze przyjęto podejście wielostopniowe, w ramach którego obok stawek zastępczych stosuje się istniejące stawki.

·         Chiny

W Chinach Shanghai Interbank Offered Rate (SHIBOR) jest postrzegany jako wiarygodny punkt odniesienia i oczekuje się, że będzie on kontynuowany w obecnej formie.

·         Hongkong

W Hongkongu oczekuje się, że wzmocniona stopa procentowa oferowana przez bank centralny Hongkongu (Hong Kong Interbank Offered Rate, HIBOR) będzie nadal obowiązywać obok skorygowanej średniej indeksu overnight dla Hangkongu (Hong Kong Overnight Index Average, HONIA) jako prawdopodobna stopa awaryjna (ang. fallback rate).

·         Indonezja

W Indonezji istniejąca stopa procentowa Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) jest uzupełniana przez IndONIA, która zastępuje JIBOR jako punkt odniesienia dla stóp procentowych overnight. JIBOR został również udoskonalony, ponieważ banki wnoszące wkład muszą podawać stawki, opierając się w jak największym stopniu na danych dotyczących transakcji, aby lepiej odzwierciedlać stawki rynkowe.

·         Singapur

W Singapurze w sprawozdaniu z konsultacji opublikowanym w dniu 29 lipca 2020 r. zalecono, aby w ciągu trzech do czterech lat zaprzestać stosowania Singapore Interbank Offered Rates (SIBOR) w SGD, a zamiast tego stosować Singapore Overnight Rate Average (SORA) jako główny poziom referencyjny stóp procentowych dla rynków finansowych SGD.

W sprawozdaniu zaleca się, aby zaprzestać stosowania tenorów SIBOR w następujący sposób:

 • SIBOR 12-miesięczny zostanie zniesiony do końca 2020 r.
 • 6-miesięczny SIBOR przestanie obowiązywać tuż po zakończeniu 2021 r.
 • SIBOR 3-miesięczny zostanie zniesiony w ciągu trzech do czterech lat (do końca 2024 r.).
 • SIBOR 1-miesięczny zostanie zniesiony za trzy do czterech lat (do końca 2024 r.).

Singapore Overnight Rate Average (SORA) lub skorygowana forma Singapore Dollar Swap Offer Rate (SOR) ma być stopą rezerwową dla SOR.

·         Australia

W Australii zmodyfikowana wersja istniejącej IBOR, AUD Bank Bill Swap Rate (BBSW), będzie nadal stosowana i będzie współistnieć z australijską międzybankową bieżącą stopą kasową (Australian Interbank Overnight Cash Rate, AONIA), nowym australijskim RFR.

Europa

W całej Europie powszechnie stosowanym benchmarkiem jest EURIBOR (uwaga: różni się od EUR LIBOR). Podczas gdy EUR LIBOR przestaje być stosowany, EURIBOR został niedawno zatwierdzony na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie wskaźników referencyjnych i oczekuje się, że będzie stosowany w przewidywalnej przyszłości.

7. Co oznacza to przejście dla Klientów Schroders?

W pozostałej części roku 2021 dążymy do stopniowego zmniejszania naszej ekspozycji na LIBOR dla inwestycji, których dokonujemy w imieniu naszych Klientów, tam gdzie jest to możliwe i właściwe. Może to mieć wpływ na szereg Klientów spółki Schroders, którzy inwestują zarówno poprzez wydzielone mandaty, jak i jako udziałowcy naszych funduszy. Będziemy jednak współpracować
z naszymi Klientami, aby zminimalizować wpływ wszelkich zmian. Jeżeli Państwa wydzielony mandat posiada benchmark, który odnosi się do LIBOR lub innej IBOR, będziemy się z Państwem kontaktować w ciągu 2021 roku w celu uzgodnienia z Państwem alternatywnego benchmarku.

8. Co stanie się z moimi zabezpieczeniami LIBOR swap i innymi umowami dotyczącymi instrumentów pochodnych LIBOR?

Swapy LIBOR i inne kontrakty na instrumenty pochodne LIBOR są regulowane przez dokumentację Międzynarodowego Stowarzyszenia Swapów i Instrumentów Pochodnych (ISDA). W ciągu ostatnich dwóch lat ISDA wykonała znaczące prace w celu zidentyfikowania odpowiedniego rozwiązania awaryjnego dla odpowiednich ekspozycji LIBOR. Zamiarem jest opracowanie zmienionych standardowych warunków ISDA, które będą zawierały postanowienia awaryjne w celu określenia właściwej alternatywnej stopy procentowej w przypadku, gdy LIBOR przestanie istnieć lub zostanie uznany przez odpowiednie organy regulacyjne za niereprezentatywny dla rynku bazowego.

Po znacznych pracach konsultacyjnych z szerokim gronem uczestników rynku, w tym ze spółką Schroders, w dniu 23 października 2020 r. ISDA wprowadziła Suplement IBOR Fallbacks oraz Protokół IBOR Fallbacks ("Protokół"), które wejdą w życie w dniu 25 stycznia 2021 r.

Suplement zmieni standardowe definicje ISDA dla instrumentów pochodnych na stopę procentową, aby uwzględnić solidne rozwiązania awaryjne dla instrumentów pochodnych powiązanych z niektórymi IBOR-ami, przy czym zmiany wejdą w życie 25 stycznia 2021 r. Od tego dnia wszystkie nowe rozliczone i nierozliczone instrumenty pochodne, które odwołują się do definicji, będą obejmować te nowe rozwiązania awaryjne.

Protokół umożliwia uczestnikom rynku wprowadzanie określonych zmian w dotychczasowych nierozliczonych transakcjach obrotu instrumentami pochodnymi z innymi kontrahentami, którzy również przystąpili do protokołu2. Po przeanalizowaniu wpływu na nasze fundusze i po nawiązaniu w razie potrzeby kontaktu z naszymi Klientami w sprawie ich portfeli, spółka Schroders, za pośrednictwem różnych podmiotów zarządzających Schroder, przystąpiła do protokołu jako agent w imieniu swoich Klientów i funduszy3.

9. Czy nowy protokół zacznie obowiązywać od momentu jego opublikowania?

Zmienione standardowe warunki ISDA zostaną dostosowane i włączone do regulaminu izby rozliczeniowej regulującego rozliczane instrumenty pochodne. Zmiany te będą stosowane automatycznie od dnia 25 stycznia 2021 r. do wszystkich rozliczonych pozycji pozagiełdowych przez izby rozliczeniowe aktualizujące swoje zasady.

Jednakże w przypadku wszelkich dwustronnych ekspozycji pozagiełdowych, aby nowy protokół zaczął obowiązywać, obaj kontrahenci dotychczasowego swapu muszą wyrazić zgodę na jego przestrzeganie. Jeśli jeden z kontrahentów nie zastosuje się do nowego protokołu, a strony nie uzgodnią w inny sposób zmiany warunków swoich transakcji, pozycja dwustronna będzie nadal odnosić się do LIBOR, co może prowadzić do wyników niezamierzonych przez strony na początku transakcji, gdyby LIBOR przestał istnieć. Jak wyjaśniono powyżej, spółka Schroders zastosowała się do protokołu, a nasi partnerzy handlowi również się do niego zastosowali.

10. Jaki jest awaryjny LIBOR dla ekspozycji opartych na ISDA?

Po serii konsultacji ISDA w ciągu ostatnich dwóch lat, na które spółka Schroders udzieliła odpowiedzi, uzgodniony awaryjny poziom LIBOR dla dwustronnych ekspozycji w pozagiełdowych instrumentach pochodnych można podsumować jako "skorygowany RFR + korekta spreadu".

Skorygowany RFR" jest to wartość skumulowana ustalonej z dołu stopy oprocentowania depozytów jednodniowych mająca zastosowanie do stopy LIBOR wykorzystywanej w pozagiełdowym instrumencie pochodnym.

„Korekta spreadu" oznacza korektę spreadu kredytowego, która ma na celu uwzględnienie elementu ryzyka kredytowego banku zawartego w stopie LIBOR, który nie jest uwzględniany przy obliczaniu RFR. Oblicza się ją jako średnią z pięciu lat rozpiętości między odpowiednią stopą LIBOR a RFR do momentu zaprzestania stosowania LIBOR.

Bloomberg został wyznaczony przez ISDA do przeprowadzenia tych obliczeń zgodnie z metodologią uzgodnioną w procesie konsultacji ISDA i, aby zapewnić uczestnikom rynku przejrzystość przed przejściem, rozpoczął już codzienne publikowanie obliczeń przy założeniu, że w danym dniu postanowienia zawarte w zmienionych standardowych warunkach ISDA skutkowały zastosowaniem nowych stawek awaryjnych.

Więcej informacji, w tym szczegóły metodologii ISDA, która ma być stosowana do obliczania "Skorygowanej RFR" oraz "korekty spreadu", można znaleźć w dokumentach konsultacyjnych ISDA https://www.isda.org/2020/05/11/benchmark-reform-and-transition-from-libor/

11. Kiedy ekspozycje przechodzą z LIBOR na nowy mechanizm awaryjny ISDA dla ekspozycji, które podlegają nowemu protokołowi?

Przykładami "zdarzeń wyzwalających", które spowodowałyby przejście ekspozycji LIBOR na awaryjną stawkę ISDA, są:

 • Zaprzestanie stosowania LIBOR.
 • Ogłoszenie przez administratora LIBOR lub właściwy organ regulacyjny, że LIBOR zaprzestanie działalności w przyszłości.
 • w przypadku pięciu głównych stóp LIBOR - formalne oświadczenie FCA, że stopa LIBOR nie jest już uznawana za reprezentatywną dla rynku bazowego.

Wydarzenia te znane są jako "ogłoszenia przed zaprzestaniem działalności" lub "ogłoszenia
o zaprzestaniu działalności". Ustalają one, od daty pierwszego z tych zdarzeń w odniesieniu do odpowiedniej IBOR, odpowiednie korekty spreadu kredytowego do wykorzystania w transakcjach awaryjnych. Jednakże stopa awaryjna nie będzie stosowana w umowach do dnia, w którym odpowiednia stopa LIBOR stanie się niereprezentatywna, lub do dnia, w którym odpowiednia stopa IBOR przestanie być dostępna, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

ISDA opublikowała oświadczenie w odpowiedzi na ogłoszenie przez FCA z 5 marca 2021 r. w sprawie przyszłości LIBOR, potwierdzając, że było to zdarzenie zaprzestania indeksowania w ramach IBOR Fallbacks Supplement i Protokole dla wszystkich 35 ustawień LIBOR. W rezultacie, korekta spreadu awaryjnego publikowana przez Bloomberg jest stała w dniu ogłoszenia dla wszystkich stawek LIBOR w euro, funtach szterlingach, frankach szwajcarskich, dolarach amerykańskich i jenach.

12. Czy produkty gotówkowe będą wykorzystywać ten sam mechanizm awaryjny co swapy LIBOR?

Na obligacje o zmiennym oprocentowaniu, sekurytyzacje i kredyty nie mają wpływu protokoły ISDA ani zmiany standardowych warunków ISDA.

13. Przekształcenie inwestycji: Zgoda właścicieli

LIBOR jest stosowany w wielu instrumentach pieniężnych, w które inwestujemy w imieniu naszych Klientów i w naszych funduszach. Należy zauważyć, że istnieją różne możliwości odejścia od inwestycji wykorzystujących LIBOR w ciągu najbliższych 12 miesięcy, zanim LIBOR przestanie być publikowany. Jedną z takich możliwości jest aktywne przejście, w ramach którego posiadacze obligacji wyrażaliby zgodę na przejście z LIBOR na alternatywny wskaźnik referencyjny. Jednakże w niektórych jurysdykcjach nie ma obecnie łatwych rozwiązań umożliwiających zmianę ich warunków w celu włączenia przepisów awaryjnych, aby określić mającą zastosowanie alternatywną stawkę. Na przykład, zwykle do zmiany warunków obligacji wymagana jest zgoda posiadacza obligacji. W zależności od dokładnych warunków obligacji, próg uzyskania takiej zgody może wynosić od 75% do 100% wszystkich posiadaczy obligacji. W przypadku gdy wymagana jest jednomyślna zgoda, co często ma miejsce na rynku amerykańskim, jest mało prawdopodobne, aby emitent tej obligacji uzyskał wymaganą zgodę, jeżeli obligacja ta jest szeroko notowana na rynku.

14. Przekształcenie inwestycji: Rozwiązania legislacyjne

Istnieją potencjalne rozwiązania legislacyjne w Wielkiej Brytanii, USA i UE, które również mogą być czynnikami decydującymi o przejściu instrumentów pieniężnych. Takie przepisy wprowadziłyby do warunków takich obligacji przepisy awaryjne, które obecnie nie istnieją. Jednakże prawdopodobnie pojawią się wyzwania związane z wprowadzeniem takiego wniosku w życie, a w chwili sporządzania niniejszego dokumentu spółka Schroders i inni uczestnicy rynku nie mogą polegać na tej zmianie prawa jako pewniku. Spółka Schroders monitoruje, a w niektórych przypadkach uczestniczy w pracach nad tymi rozwiązaniami prowadzonych przez grupę roboczą ds. stóp referencyjnych w funtach szterlingach Banku Anglii, brytyjskie stowarzyszenie rynku kredytów, grupę roboczą ds. stóp referencyjnych w euro Europejskiego Banku Centralnego oraz komitet ds. alternatywnych stóp referencyjnych w USA.

·         Wielka Brytania

Przygotowywana ustawa o usługach finansowych zawiera przepisy nadające FCA zwiększone uprawnienia w zakresie przedłużania publikacji LIBOR w pewnych ograniczonych przypadkach poprzez wymaganie zmiany metodologii stosowanej do określania LIBOR, tak aby nie była ona już zależna od wkładów banków panelowych. Te kroki legislacyjne mogłyby pomóc w rozwiązaniu problemu wąskiej grupy "trudnych umów", w przypadku których rzeczywiście nie ma alternatywy lub jest ona nieodpowiednia i nie ma możliwości wprowadzenia zmian. FCA prowadzi obecnie konsultacje w sprawie tych proponowanych uprawnień.

·         USA

Alternative Reference Rates Committee (ARRC) nowojorskiego Fedu zaproponował zmiany w prawie nowojorskim, które miałyby zastosowanie do niektórych umów finansowych opartych na LIBOR, zawartych przed zaprzestaniem stosowania LIBOR. Spowodowałoby to zmianę tych umów, z mocy prawa, w celu uwzględnienia zalecanej przez ARRC stawki rezerwowej (SOFR) powiększonej
o korektę spreadu. Chociaż te wnioski legislacyjne mogą dotyczyć ekspozycji "trudnych dziedzictw" na rynkach amerykańskich, jest mało prawdopodobne, aby miały one zastosowanie do ekspozycji na USD LIBOR, które nie mają siedziby w Stanach Zjednoczonych.

·         UE

Do unijnego rozporządzenia w sprawie wskaźników referencyjnych wprowadzono zmiany w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/168 z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wyłączenia niektórych wskaźników referencyjnych dla walut obcych na rynku kasowym z państw trzecich oraz wyznaczania wskaźników zastępczych dla niektórych wskaźników referencyjnych w fazie wstrzymania, a także zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12 lutego 2021 r. i weszło w życie w dniu następnym. Rozporządzenie to upoważnia Komisję Europejską do wyznaczenia ustawowej stopy zastępczej (prawdopodobnie będzie to ESTR powiększona o korektę spreadu), która zastąpiłaby odniesienie do LIBOR.

·         Syntetyczny LIBOR

W dniu 5 marca 2021 r. FCA ogłosiła również4 że przeprowadzi konsultacje w sprawie zobowiązania ICE Benchmark Administration (IBA), administratora LIBOR, do dalszego publikowania jednomiesięcznej, trzymiesięcznej i sześciomiesięcznej stopy LIBOR w funtach szterlingach na niereprezentatywnej, syntetycznej podstawie przez kolejny okres po zakończeniu 2021 r. oraz jednomiesięcznej, trzymiesięcznej i sześciomiesięcznej stopy LIBOR w jenach na niereprezentatywnej, syntetycznej podstawie przez dodatkowy rok po zakończeniu 2021 r., w ramach proponowanych nowych uprawnień zawartych w ustawie o usługach finansowych. Ponadto Komisja ogłosiła, że rozważy, czy należy wymagać od IBA kontynuowania publikacji jednomiesięcznej, trzymiesięcznej i sześciomiesięcznej stopy LIBOR w dolarach amerykańskich na niereprezentatywnej, syntetycznej podstawie przez kolejny okres po końcu czerwca 2023 r. FCA prowadzi dalsze konsultacje na temat ograniczeń w stosowaniu syntetycznej stopy LIBOR, w tym definicji tego, co dokładnie stanowiłoby "trudną umowę", która mogłaby nadal odnosić się do syntetycznej stopy LIBOR.

15. Produkty sekurytyzowane

W ramach produktów sekurytyzowanych, takich jak papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS), stopy IBOR mogą być odniesione do kredytów bazowych, samych obligacji, swapów w ramach transakcji oraz dowolnej kombinacji tych elementów.

Produkty sekurytyzowane przejdą inną transformację niż produkty o zmiennym oprocentowaniu (FRN), ponieważ nie ma możliwości naprawy i refinansowania. Język zwrotny ma zatem jeszcze większe znaczenie i prawdopodobnie będzie się różnił w zależności od tego, kiedy te produkty zostały wyemitowane, przy czym w przypadku nowszych produktów bardziej prawdopodobne jest, że przewidywały one zaprzestanie stosowania IBOR. Produkty sekurytyzowane mogą odnosić się do szeregu alternatywnych stóp, które będą stosowane do obliczania ich kuponów, a wpływ zmiany z IBOR jest często uwzględniany w wycenie. Produkty sekurytyzowane są również potencjalnie objęte zakresem wniosków legislacyjnych i mogą być skonstruowane w taki sposób, aby odnosić się do syntetycznej stopy LIBOR (chociaż w Zjednoczonym Królestwie zależy to od wyniku konsultacji FCA, o których mowa w poprzednim punkcie).

16. Pożyczki

Pracujemy nad aktywnym przekształceniem, tam gdzie to możliwe, wszystkich naszych kredytów powiązanych z LIBOR przed zaprzestaniem stosowania LIBOR. Jest to zgodne z kamieniem milowym grupy roboczej Banku Anglii ds. stóp referencyjnych wolnych od ryzyka w funtach szterlingach (RFRWG), polegającym na kontynuowaniu aktywnej konwersji, tam gdzie jest to wykonalne, do końca III kwartału 2021 r., oraz z terminami docelowymi innych globalnych organów regulacyjnych.

17. Przekształcenie benchmarków

W przypadku, gdy fundusze lub wydzielone mandaty posiadają wskaźniki referencyjne LIBOR, konieczne będzie ich uaktualnienie. W przypadku oferty funduszy Schroders istnieje plan migracji pozostałych benchmarków funduszy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Tam, gdzie w ramach mandatów obowiązują benchmarki LIBOR, będziemy współpracować z naszymi Klientami w celu ustalenia nowych benchmarków i będziemy zalecać te same zmiany, które stosujemy w odniesieniu do naszych własnych funduszy. Opublikowaliśmy artykuł wyjaśniający nasze plany zastąpienia benchmarków funduszy i co to oznacza dla naszych Klientów.

18. Zmiany w umowie o zarządzanie inwestycjami (IMA)

Dokonaliśmy przeglądu wszystkich naszych umów IMA i innej dokumentacji prawnej. Tam,
gdzie w umowach IMA znajdują się odniesienia do LIBOR, będą one musiały zostać zmienione w ramach tego przejścia, a my będziemy współpracować z naszymi Klientami w celu wprowadzenia tych zmian.

19. Zmiany operacyjne

Dokonujemy aktualizacji naszych procesów operacyjnych i systemów technologicznych, aby móc wspierać przejście z LIBOR, co obejmuje szerokie zaangażowanie naszych zewnętrznych dostawców w celu zrozumienia ich planów przejściowych.

20.  Czy istnieją ryzyka dla inwestorów wynikające z przejścia na LIBOR?

Z pewnością istnieje nieodłączne ryzyko zakłócenia rynku w przypadku każdego znaczącego procesu przejściowego, który ma wpływ na znaczną liczbę uczestników rynku i rodzajów instrumentów.

Uczestnicy rynku (w tym spółka Schroders) pracują jednak nad zminimalizowaniem wpływu LIBOR

/ Przejście na IBOR, w tym wpływ na Klientów bazowych, poprzez przyjęcie środków (np. ustaleń protokolarnych ułatwiających naprawę odpowiedniej dokumentacji pozagiełdowych instrumentów pochodnych) opracowanych w oparciu o informacje zwrotne od uczestników rynku w skali całej branży.

Zamiana produktu powiązanego ze stopą LIBOR na produkt powiązany ze stopą RFR najprawdopodobniej spowoduje dokonanie płatności przez jedną stronę na rzecz drugiej w celu uwzględnienia zmiany charakterystyki bazowej stopy referencyjnej. Chociaż stosowanie metodologii opracowanych przez branżę (takich jak te opracowane przez ISDA dla rynków instrumentów pochodnych) w celu obliczania alternatywnej stopy referencyjnej powinno pomóc w zminimalizowaniu przeniesienia tej wartości, nie wyeliminuje jej całkowicie. Płatność ta może być należna lub wymagana do zapłaty przez portfel Klienta. Te koszty związane z przejściem będą musiały być uwzględnione jako część planu przejścia każdego Klienta.

21. Do kiedy Schroders przestanie podawać LIBOR dla nowych transakcji?

FCA potwierdził centralne założenie, że firmy nie mogą polegać na tym, że LIBOR będzie publikowany po zakończeniu 2021 r. oraz że uczestnicy rynku powinni nadal koncentrować się na aktywnym odchodzeniu od LIBOR, ponieważ jest to jedyny sposób, aby strony miały pewność
i kontrolę nad swoimi warunkami umownymi, gdy LIBOR przestanie być reprezentatywny lub nie będzie już reprezentatywny. Spółka Schroders jest zaangażowana w realizację etapów określonych przez FCA i inne globalne organy regulacyjne i pracuje nad odejściem od LIBOR dla wszystkich naszych Klientów do dnia zaprzestania stosowania LIBOR, zgodnie z rozwojem rynku, pod warunkiem dostępności realnych alternatywnych inwestycji, które odnoszą się do RFR. Nawet w ramach możliwości stopy USD LIBOR, które prawdopodobnie będą obowiązywać po dniu 31 grudnia 2021 r., zachęca się uczestników rynku do zaprzestania zawierania nowych umów, w których stopa USD LIBOR jest stopą referencyjną, tak szybko jak to możliwe, a w każdym razie do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

1 https://www.fca.org.uk/publication/policy/benchmarks-regulation-proposed-amendments-financial-services-bill.pdf

2 Na dzień 31 stycznia 2021 r. wszyscy kontrahenci w obrocie instrumentami pochodnymi, z którymi spółka Schroders, działając jako agent w imieniu swoich funduszy bazowych i Klientów, miała nierozliczone transakcje, przestrzegali protokołu ISDA.

3 Lista stron, które przystąpiły do Protokołu jest dostępna na stronie internetowej ISDA.

4 https://www.fca.org.uk/publication/documents/future-cessation-loss-representativeness-libor-benchmarks.pdf

 

Spis terminów

Komitet ds. Alternatywnych Stawek Referencyjnych (ARRC) - grupa uczestników branży finansowej skoncentrowana na udanym przejściu ze stawki London Interbank Offered Rate dla dolarów amerykańskich (USD) na stawkę alternatywną.

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami - aktywa finansowe, które są wspierane przez pulę aktywów, np. zadłużenie na kartach kredytowych, pożyczki.

Benchmark - standard, według którego można mierzyć wyniki aktywów finansowych lub funduszu. Benchmarki są wykorzystywane w naszych funduszach w wielu celach, w tym jako standard, z którym można porównać stopy zwrotu lub "wyniki" funduszu, jako cel dla stóp zwrotu funduszu, które mają być wyższe, oraz w celu określenia rodzajów i kwot aktywów finansowych, w które fundusz będzie inwestował. W niektórych przypadkach są one również wykorzystywane do obliczania opłat za wyniki, czyli opłat, które są wypłacane menedżerowi inwestycyjnemu funduszu, jeżeli wyniki funduszu wzrastają powyżej ustalonego progu.

Obligacje lub skrypty dłużne - forma aktywów finansowych, która stanowi pożyczkę od inwestora finansowego (obligatariusza lub posiadacza skryptu dłużnego) dla pożyczkobiorcy zwanego "emitentem" (zazwyczaj korporacji lub rządów).

Ryzyko kredytowe - ryzyko, że kredytobiorca zbankrutuje lub w inny sposób nie spłaci zadłużenia.

Instrumenty pochodne - aktywa finansowe, których wartość jest ustalana poprzez odniesienie do innych aktywów np. akcji, obligacji, stóp procentowych.

Giełda instrumentów pochodnych - forma zorganizowanego rynku dla obrotu instrumentami pochodnymi na pewnych określonych warunkach.

Fallback - termin umowny składnika aktywów finansowych określający alternatywną stopę procentową, która będzie stosowana w przypadku zaprzestania stosowania London Interbank Offered Rate lub Interbank Offered Rate.

Financial Conduct Authority (FCA) - organ odpowiedzialny za prowadzenie działalności przez firmy świadczące usługi finansowe w Zjednoczonym Królestwie.

Rada Stabilności Finansowej - organ międzynarodowy, który działa na rzecz promowania międzynarodowej stabilności finansowej.

Obligacje o zmiennym oprocentowaniu (FRN) - obligacja (patrz wyżej) o zmiennej stopie procentowej, której oprocentowanie zmienia się w określonych odstępach czasu.

Interbank Offered Rate (IBOR) - stopa, po której największe banki światowe oczekują, że będą mogły zaciągnąć pożyczkę w innych największych bankach światowych. To często nie jest oparte na rzeczywistych kredytów między tymi bankami, ale jest tworzony z szacunków przedstawionych przez te banki.

Stopa procentowa - kwota, jaką pożyczkodawca pobiera od pożyczkobiorcy za udzielenie pożyczki.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Swapów i Instrumentów Pochodnych (ISDA) - stowarzyszenie handlowe reprezentujące uczestników rynku instrumentów pochodnych.

Terminy zapadalności - oznacza liczbę dni, w których składnik aktywów finansowych musi zostać spłacony.

Uwaga - patrz obligacje powyżej.

Zgoda posiadacza obligacji - proces, w którym emitent obligacji musi uzyskać zgodę określonego odsetka posiadaczy obligacji, zanim warunki obligacji mogą zostać zmienione.

Instrument pochodny pozagiełdowy - instrument pochodny zawarty dwustronnie między dwiema stronami i niebędący przedmiotem obrotu na giełdzie instrumentów pochodnych.

Portfel - szereg inwestycji posiadanych przez daną osobę lub firmę.

Stopa referencyjna - wzorzec stopy procentowej wykorzystywany do ustalania innych stóp procentowych w aktywach finansowych. London Interbank Offered Rate i Interbank Offered Rates są przykładami stóp referencyjnych.

Stopa wolna od ryzyka - stopa referencyjna, która w swoich obliczeniach nie uwzględnia ryzyka kredytowego kredytobiorcy.

Grupa robocza ds. stóp wolnych od ryzyka (RFRWG) - grupa członków Banku Anglii
i Financial Conduct Authority skupiająca członków sektora usług finansowych, koncentrująca się na odejściu od London Interbank Offered Rate.

Swapy - rodzaj instrumentu pochodnego pomiędzy dwiema stronami w celu wymiany przepływów pieniężnych lub zobowiązań z dwóch aktywów finansowych na określony czas.

Trudne dziedzictwo (Tough Legacy) - "Trudne dziedzictwo" odnosi się do istniejących umów zawierających stopy LIBOR, które nie są w stanie, przed końcem 2021 r., albo przekształcić się na stopę inną niż LIBOR, albo zostać zmienione w celu dodania rozwiązań awaryjnych. Bank Anglii opublikował dokument dotyczący identyfikacji problemów związanych z Tough Legacy.

 

Ważne informacje: Niniejszy dokument nie powinien być traktowany jako porada prawna lub regulacyjna, ani nie można się na nim opierać w ten sposób. Zachęcamy wszystkich naszych Klientów do korzystania z niezależnej porady prawnej w zakresie ich zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

Przy specyficznych zagadnieniach prosimy zwrócić się do naszych osób kontaktowych.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 37 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.