Snapshot

Wat is de “energietransitie” en wat hebben beleggers ermee te maken?


Hernieuwbare energie is hard op weg een essentieel onderdeel van de energiemix te worden. In mei van dit jaar beleefde het VK voor het eerst sinds 1882 een hele week zonder steenkool te gebruiken voor de energieopwekking. Schone energiebronnen worden steeds vaker ingezet als betaalbare en emissiearme alternatieven voor steenkool, aardolie en aardgas.

Toch maakt hernieuwbare energie nog maar een klein deel van de wereldwijde energiemix uit. Dat moet aanzienlijk meer worden als we de klimaatdoelstellingen, waaronder het akkoord van Parijs om de temperatuurstijging tot 2°C te beperken, willen halen. Daarom is een snelle overstap naar hernieuwbare energiebronnen vereist.

Twee keer eerder is er een transitie naar nieuwe energiebronnen geweest: van traditionele biobrandstoffen (zoals hout) naar kolen aan het einde van de 19de eeuw, en van steenkool naar olie en gas halverwege de 20steeeuw. In de onderstaande grafiek is te zien hoe de wereldwijde energiemix sinds 1800 is veranderd.

283180_SC_Change-in-global-energy-consumption_web-chart_digital-09_BENL_770px.png

Duidelijk is dat hernieuwbare bronnen op dit moment maar een klein deel van de mix uitmaken. In de komende 30 jaar zou het echter kunnen oplopen naar 30-40% van het totaal.

De twee vorige energietransities waren structurele veranderingen die zich voltrokken over lange periode en enorm disruptief bleken te zijn. Het gebruik van kolen werd versneld door de komst van de stoommachine. De transitie naar olie en gas werd gedreven door de overstap naar de interne verbrandingsmotor. Deze nieuwe technologieën leidden vervolgens tot ingrijpende maatschappelijke veranderingen.

Terwijl de volledige overstap op steenkool zo’n 70 jaar kostte en die naar olie en gas zo’n 50 jaar in beslag nam, zal de volledige overgang naar hernieuwbare bronnen zo ongeveer 30 jaar duren en dus aanzienlijk sneller gaan. Dat komt doordat het dit keer een gedwongen verandering is; de ernst van de dreiging door de klimaatverandering betekent dat de overgang door overheidsbeleid moet worden ondersteund. 

Maar vervanging van fossiele brandstoffen door energie uit hernieuwbare bronnen is slechts een deel van de energietransitie. Even belangrijk is de ontwikkeling van de infrastructuur die nodig is om de overstap mogelijk te maken. Want bijvoorbeeld wind- en zonneparken kunnen wel een heleboel energie genereren als het waait of als de zon schijnt, maar die moet kunnen worden opgeslagen totdat de gebruikers deze nodig hebben.

Ook zal de toenemende vraag naar elektriciteit in plaats van andere vormen van energie enorme investeringen in de transmissie- en distributienetwerken vergen. Daarnaast zullen hoge investeringen nodig zijn om het hele systeem efficiënter te maken, vooral gericht op technologische oplossingen. Een groot deel van de hogere elektriciteitsvraag hangt samen met de groeiende populariteit van elektrisch rijden, en daarvoor zal nieuwe, grootschalige laad-infrastructuur moeten worden opgezet.

Kortom, de energietransitie omvat veel meer dan alleen het opwekken van stroom uit hernieuwbare bronnen. Ook uitbreiding van de infrastructuur voor elektrisch vervoer en energieopslag en betere transmissie- en distributienetwerken, gekoppeld aan het toenemende gebruik van technologieën om de energie-efficiëntie te verhogen, vormen onderdeel van de transitie. En dat zal de komende decennia een enorme disruptie in de energiesector teweegbrengen.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.