Transitie London Interbank Offered Rate

Antwoorden op veelgestelde vragen voor aandeelhouders

LIBOR – Overzicht

De London Interbank Offered Rate (LIBOR) werd officieel geïntroduceerd in 1986, maar de basis werd al gelegd in de jaren 60. De LIBOR is de maatstaf voor zo'n $ 300 triljoen (Refinitiv, oktober 2019) financiële instrumenten en is dan ook een van de meest gebruikte referentierentevoeten ter wereld. Naar verwachting zullen de LIBOR en andere referentierentevoeten die banken elkaar aanrekenen wanneer ze elkaar geld uitlenen (Interbank Offered Rates of IBOR's) niet langer bestaan na 2021.

 1. Wat is de LIBOR?

De LIBOR is gebaseerd op gegevens die worden ingediend door een panel van banken over de hele wereld. Aan elke bank wordt elke dag gevraagd om de rente te verstrekken waartegen ze kortetermijnleningen van een andere grote bank kan verkrijgen, en die gegevens worden gebruikt om de LIBOR te berekenen in overeenstemming met een overeengekomen methodologie.

De LIBOR wordt gebruikt als referentierentevoet in een brede waaier van financiële contracten, inclusief derivaten, obligaties en leningen. De LIBOR wordt vastgesteld voor zeven looptijden, van 1 nacht tot 12 maanden, en in vijf verschillende valuta's voor elke looptijd. Er zijn LIBOR-rentevoeten voor de Amerikaanse dollar, het Britse pond, de euro, de yen en de Zwitserse frank.

Wanneer er onvoldoende werkelijke transacties of transactiegerelateerde gegevens zijn om hun LIBOR-gegevens op te baseren, moeten de panelbanken hun “deskundige beoordeling” binnen bepaalde vastgelegde parameters gebruiken om hun gegevens te verstrekken.

 1. Waarom wordt de LIBOR vervangen?

Een aanzienlijke terugval in het aantal leningen onder banken en een aantal opmerkelijke gevallen van manipulatie van de LIBOR hebben geleid tot de publicatie van de aanbeveling door de Raad voor financiële stabiliteit (Financial Stability Board of FSB) in 2014 om alternatieve, zogeheten “risicovrije” rentevoeten (risk-free rates of RFR's) te ontwikkelen voor gebruik in plaats van de LIBOR en andere IBOR's. In juli 2017 zei Andrew Bailey, de voormalige CEO van de Financial Conduct Authority (FCA), in een speech dat “…de onderliggende markt die de LIBOR tracht te meten niet langer voldoende actief is.”

In diezelfde speech verklaarde Bailey ook het volgende: “Naar onze mening is het mogelijk niet alleen onhoudbaar, maar ook ongewenst, voor marktdeelnemers om steevast te vertrouwen op referentierentevoeten die geen actieve onderliggende markten hebben om ze te ondersteunen”. Hij zei ook dat de FCA banken niet zou verplichten om LIBOR-gegevens te verstrekken na 2021, wat algemeen werd begrepen als een teken dat de LIBOR zou ophouden te bestaan na 2021.

Meer bewijs dat de LIBOR eind december 2021 zou worden stopgezet kwam er in verklaringen van de FCA die werden gepubliceerd in september 2018 en februari 2020, waarin bedrijven werd gevraagd naar hun plannen voor het afstappen van de LIBOR en de verwachtingen van de FCA voor het einde van de LIBOR werden uiteengezet.

Op 25 maart 2020 verklaarde de FCA, ondanks de impact van het coronavirus op de financiële markten, dat de centrale stelling dat bedrijven er niet op kunnen vertrouwen dat de LIBOR na 2021 nog wordt gepubliceerd niet is veranderd en dat dit de streefdatum voor alle bedrijven blijft.

 1. Waardoor wordt de LIBOR vervangen?

Na de aanbevelingen door de FSB in 2014 werden er bedrijfswerkgroepen opgericht om de nieuwe RFR's (ook bekend als “alternatieve rentevoeten”) te ontwikkelen die naar verwachting de LIBOR en andere IBOR's zullen vervangen. Er is een duidelijke stopzettingsdatum voor de LIBOR, terwijl in sommige markten nog een IBOR zal bestaan na 2021.

De nieuwe RFR's die zijn geselecteerd voor de vijf grote valuta's van de LIBOR zijn de volgende:

LIBOR-valuta

Nieuwe risicovrije rentevoet

Britse pond LIBOR

Hervormde SONIA (Sterling Overnight Index Average)

Amerikaanse dollar LIBOR

SOFR (Secured Overnight Financing Rate)

Yen LIBOR

TONAR (Tokyo Overnight Average Rate)

Zwitserse frank LIBOR

SARON (Swiss Average Overnight Rate)

Euro LIBOR

€STR (Euro Short Term Rate)

 1. Wat is het plan van Schroders voor het afstappen van de LIBOR?

Schroders heeft een robuust plan voor het effectieve beheer van de impact op de beleggingen van onze compartimenten als gevolg van het afstappen van de LIBOR en heeft een gespecialiseerd team voor deze taak opgericht.

Impactbeoordeling

Schroders heeft een beoordeling uitgevoerd om de impact te bepalen van het overstappen van de LIBOR, en sommige andere belangrijke IBOR's, naar RFR's voor onze compartimenten en onze activiteiten. Als deel van de impactbeoordeling hebben wij het werk geanalyseerd dat nodig is om beleggingen over te dragen, juridische documenten te wijzigen en operationele en technologische systemen te updaten.

De blootstellingen van onze compartimenten aan de LIBOR

Wij streven ernaar in de loop van 2020 en 2021 onze blootstellingen aan de LIBOR voor de beleggingen die wij namens onze compartimenten doen, stapsgewijs te verlagen. Naast de compartimenten die een benchmark hebben die naar de LIBOR verwijst, hebben veel van onze compartimenten belegd in financiële activa die verwijzen naar de LIBOR. Afhankelijk van het type financieel actief zijn er verschillende manieren waarop het compartiment kan afstappen van dergelijke financiële activa gedurende de komende 18 maanden voordat de publicatie van de LIBOR wordt stopgezet. Sommige financiële activa zullen reeds rekening houden met de stopzetting van de LIBOR en hun voorwaarden zullen automatisch worden veranderd naar een alternatieve rentevoet. Andere financiële activa zullen moeten worden gewijzigd en onze compartimenten zullen samenwerken met de relevante partijen om te trachten een geschikte wijziging overeen te komen waar mogelijk. Andere opties voor de compartimenten zijn het verkopen van bestaande activa die naar de LIBOR verwijzen en de aankoop van andere financiële activa die al een alternatieve rentevoet gebruiken. Het is mogelijk dat sommige financiële activa niet makkelijk kunnen worden gewijzigd of verkocht vanwege hun voorwaarden of het gebrek aan een koper. Wij bespreken in bedrijfswerkgroepen en met toezichthouders de kwestie van deze activa die moeilijk te wijzigen of te verkopen zijn. 

 

Het toekomstige gebruik van RFR's, na de LIBOR, vormgeven

Wij geloven dat het cruciaal is voor de sector om als één geheel op te treden om een consistente benadering te definiëren, en dat gelijke tred houden met de bredere sector uiteindelijk in het belang van de beleggers in onze compartimenten zal zijn. Schroders neemt deel aan bedrijfswerkgroepen (bv. de Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates van de Bank of England) en volgt de ontwikkelingen in het afstappen van de LIBOR, met als doel om, te zijner tijd, maatregelen te nemen die gericht zijn op het beheren van overgangsrisico's en overeenstemmen met de beste praktijken in de sector.

 1. Welke vooruitgang is er wereldwijd geboekt voor het afstappen van de LIBOR?

De nieuwe RFR's zijn geselecteerd voor de vijf grote valuta's van de LIBOR. Daarnaast vordert de wereldwijde overgang naar andere benchmarkrentevoeten goed.

 • Azië

In Azië wordt er nu grotendeels een benadering met verschillende rentevoeten gebruikt voor het afstappen van de LIBOR, waarin bestaande rentevoeten worden gebruikt naast vervangingsrentevoeten.

 • Hongkong

In Hongkong wordt verwacht dat er een verbeterde Hong Kong Interbank Offered Rate (HIBOR) zal blijven bestaan naast de aangepaste Hong Kong Overnight Index Average (HONIA) als waarschijnlijke fall-back-rentevoet.

 • Indonesië

In Indonesië wordt de bestaande Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) aangevuld met de IndONIA, die de daggeld-JIBOR vervangt als daggeldbenchmarkrentevoet. De JIBOR is ook verbeterd nu bijdragende banken rentevoeten moeten gebruiken door zoveel mogelijk gebruik te maken van transactiegegevens om beter de markttarieven te weerspiegelen.

 • Singapore

In Singapore zal de bestaande Singapore Interbank Offered Rate (SIBOR), die wordt gebruikt bij contante producten, blijven bestaan, hoewel naar verwachting een verbeterde methodologie voor zijn berekening zal worden geïmplementeerd na recente overgangstesten. De Singapore Overnight Rate Average (SORA) of een aangepaste vorm van de Singapore Dollar Swap Offer Rate (SOR) zal naar verwachting de fall-back-rentevoet voor de SOR zijn.

 • Australië

In Australië zal een gewijzigde versie van de bestaande IBOR, de AUD Bank Bill Swap Rate (BBSW), verder worden gebruikt en bestaan naast de Australian Interbank Overnight Cash Rate (AONIA), de nieuwe RFR van Australië.

 1. Tegen welke datum zal Schroders niet langer naar de LIBOR verwijzen voor nieuwe activiteiten?

De FCA heeft op 25 maart 2020 bevestigd dat de centrale stelling dat bedrijven er niet op kunnen vertrouwen dat de LIBOR na 2021 nog wordt gepubliceerd niet is veranderd en dat dit de streefdatum voor alle bedrijven blijft. Schroders zet zich in om het doel van het einde van het 3de kwartaal van 2020 te halen om niet langer nieuwe producten te lanceren met aan de LIBOR gekoppelde benchmarks of prestatievergoedingen. Bovendien werken we naar het afstappen van beleggingen die verwijzen naar de LIBOR voor al onze compartimenten tegen uiterlijk eind 2021, conform de marktontwikkelingen, afhankelijk van het feit of er haalbare alternatieve beleggingen beschikbaar zijn die zullen verwijzen naar RFR's.

 1. Vloeien er uit het afstappen van de LIBOR risico's voort voor de beleggers?

Er is mogelijk een inherent risico van marktverstoring bij elke significante reglementaire overstap die een impact heeft op een aanzienlijk aantal marktdeelnemers en types instrumenten.

Marktdeelnemers (inclusief Schroders) werken er echter aan om de impact van het afstappen van de LIBOR/IBOR's, inclusief de impact op de beleggers in onze compartimenten, te minimaliseren, door maatregelen te nemen die zijn ontwikkeld aan de hand van feedback van marktdeelnemers uit de hele sector.

De conversie van een aan de LIBOR gekoppeld product in een aan een RFR gekoppeld product zal waarschijnlijk leiden tot een betaling van een partij aan de andere voor de verandering in de kenmerken van de onderliggende referentierentevoet. Hoewel het gebruik van door de sector ontwikkelde methodologieën (zoals de methodologieën die zijn ontwikkeld door ISDA voor de derivatenmarkten) om de alternatieve referentierentevoet te berekenen zou moeten helpen deze waardeoverdracht te beperken, zal dit deze niet volledig verwijderen.  Deze betaling zou kunnen verschuldigd zijn aan of moeten worden betaald door de portefeuille van een compartiment. Deze kosten in verband met de overstap zullen moeten worden beschouwd als deel uitmakend van het overstapplan van elk compartiment.

Woordenlijst

Alternative Reference Rate Committee (ARRC) – een groep van deelnemers aan de financiële sector die focust op de succesvolle overstap van de London Interbank Offered Rate in Amerikaanse dollar (USD) naar een alternatieve rentevoet.

Door vermogen gedekte effecten – een financieel actief dat wordt ondersteund door een pool van activa, bv. kredietkaartschulden, leningen.

Benchmark – een standaard waartegen het rendement van een financieel actief of een compartiment kan worden gemeten. Benchmarks worden gebruikt in onze compartimenten voor uiteenlopende doeleinden, inclusief als een standaard waartegen de opbrengst of het “rendement” van het compartiment kan worden vergeleken, als een doel dat het rendement van het compartiment zal trachten te overtreffen en voor het bepalen van in welke types financiële activa en voor welke bedragen het compartiment zal beleggen. In sommige gevallen kunnen ze ook worden gebruikt om prestatievergoedingen te berekenen, zijnde vergoedingen die door de beleggingsbeheerder van het compartiment worden betaald indien het rendement van het compartiment tot boven een vastgelegde drempel stijgt.

Obligaties of notes – een soort financieel actief dat een lening vertegenwoordigt van een financiële belegger (de obligatiehouder of notehouder) aan een leningnemer genaamd de “emittent” (meestal bedrijven of overheden).

Kredietrisico – het risico dat een leningnemer failliet gaat of anderszins een lening niet kan terugbetalen.

Derivaten – een financieel actief met een waarde die wordt bepaald aan de hand van andere activa, zoals aandelen, obligaties, rentevoeten.

Derivatenbeurs – een soort georganiseerde marktplaats voor de verhandeling van derivaten tegen bepaalde voorgeschreven voorwaarden.

Fall-back – een contractuele voorwaarde van een financieel actief die de alternatieve rentevoet bepaalt die moet worden gebruikt als de London Interbank Offered Rate of Interbank Offered Rate wordt stopgezet.

Financial Conduct Authority (FCA) - de toezichthouder voor bedrijven die financiële diensten verlenen in het Verenigd Koninkrijk.

Financial Stability Board (Raad voor financiële stabiliteit) – een internationale instelling die internationale financiële stabiliteit wilt bevorderen.

Note met vlottende rente (Floating Rate Note, FRN) - een note (zie hierboven) met een variabele rentevoet die op specifieke intervallen wordt gereset.

Interbank Offered Rate (IBOR) - een rentevoet waartegen grote wereldwijde banken verwachten geld van andere grote wereldwijde banken te kunnen lenen. Deze is vaak niet gebaseerd op de daadwerkelijke leningen tussen deze banken, maar wordt gecreëerd op basis van schattingen die worden ingediend door die banken.

Rentevoet – het bedrag dat een lener aan een leningnemer aanrekent voor een lening.

International Swaps and Derivatives Association (ISDA) - een handelsvereniging die de deelnemers aan de derivatenmarkt vertegenwoordigt.

Looptijd - vertegenwoordigt het aantal dagen voordat een financieel actief moet worden terugbetaald.

Note – zie obligaties hierboven.

Instemming van de notehouder – een proces waarbij de emittent van een note de instemming moet verwerven van een bepaald percentage van de notehouders voordat de voorwaarden van die note kunnen worden gewijzigd.

Over-the-counter-derivaat – een derivaat dat bilateraal wordt aangegaan tussen twee partijen en niet wordt verhandeld op een derivatenbeurs.

Portefeuille – een waaier van beleggingen die worden gehouden door een persoon of bedrijf.

Referentierentevoet - een benchmarkrentevoet die wordt gebruikt om andere rentevoeten bij financiële activa te bepalen. De London Interbank Offered Rate en Interbank Offered Rates zijn voorbeelden van referentierentevoeten.

Risicovrije rente – een referentierentevoet die bij zijn berekening geen rekening houdt met het kredietrisico van de leningnemer.

Risk Free Rate Working Group (RFRWG) - de groep van leden die financiële diensten verlenen van de Bank of England en de Financial Conduct Authority die focust op het afstappen van de London Interbank Offered Rate.

Swaps – een type derivaat tussen twee partijen om de kasstromen of passiva van twee financiële activa voor een bepaalde periode uit te wisselen.


Belangrijke informatie: Dit document bevat geen juridisch of reglementair advies en mag niet als zodanig worden beschouwd. Wij raden al onze klanten aan om onafhankelijk juridisch advies in te winnen met betrekking tot hun juridische en reglementaire verplichtingen.

Neem voor meer informatie over de LIBOR-transitie contact op met libor.transition@schroders.com

 

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde vestigingen

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.