Βιώσιμες επενδύσεις για έναν μεταβαλλόμενο κόσμο

Οι επενδυτές κατανοούν πλήρως την αντιστάθμιση κινδύνου και απόδοσης. Η βιωσιμότητα είναι μια τρίτη διάσταση, μια μακρόπνοη ολιστική προσέγγιση των επενδύσεων.

Το SustainEx προσδιορίζει ποσοτικά τις θετικές παρεμβάσεις και τις αρνητικές επιπτώσεις των εταιρειών στην κοινωνία. Η εξέταση αυτού του κόστους και του οφέλους από αμιγώς οικονομική σκοπιά μετρά αντικειμενικά το πλεονέκτημα ή τη ζημία των εταιρειών στην κοινωνία, τα οποία θα γίνουν πιο σημαντικά υπό τη μορφή οικονομικού κόστους ή οφέλους. Η ανάλυση SustainEx βοηθά τους αναλυτές, τους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων και τους πελάτες μας να μετρούν και να διαχειρίζονται πιο αποδοτικά αυτόν τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο και κίνδυνο.

Στο παρελθόν, οι εταιρείες μπορούσαν να αναπτύσσονται χωρίς εμπόδια...

Οι εταιρείες δεν λειτουργούν σε κενό. Είναι μέρος των κοινωνιών που τους παρέχουν προσωπικό, χώρο πώλησης των προϊόντων τους και νόμους διεξαγωγής ανταγωνισμού. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι μεγάλες εταιρείες έχουν καταφέρει να προοδεύσουν και να αναπτυχθούν παρά την εντατικοποίηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Οι εταιρικές φορολογικές εισφορές μειώθηκαν, οι πραγματικοί μισθοί έγιναν σταθεροί και η περιβαλλοντική ζημιά δεν επιφέρει κυρώσεις. Οι εταιρείες μπόρεσαν σε μεγάλο βαθμό να επικεντρωθούν στη μεγιστοποίηση του υφιστάμενου κέρδους χωρίς να ανησυχούν ιδιαιτέρως για το κόστος των δραστηριοτήτων τους σε άλλους τομείς της κοινωνίας ή της οικονομίας.

...και οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις εξ αυτού του λόγου αρχίζουν να γίνονται πραγματικότητα

Τα τελευταία χρόνια, αυτή η στρατηγική έχει αρχίσει να εκφυλίζεται, ενώ στο μέλλον θα γίνει μη βιώσιμη. Τα κόστη αυξάνονται και οι κυβερνήσεις αδυνατούν ολοένα και περισσότερο να τα απορροφήσουν. Ως εκ τούτου, η κοινωνική πίεση και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις αναγκάζουν τις εταιρείες να αναλάβουν ευθύνη για το κόστος των δραστηριοτήτων τους. Μεταξύ άλλων μέτρων, η νομοθεσία για κατώτατους μισθούς, τα τέλη επί των ζαχαροτεύτλων, οι περιορισμοί στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών ή οι τιμές άνθρακα εδραιώνονται διαρκώς, δημιουργώντας χρηματοοικονομικά έξοδα έναντι των προηγούμενων ανεξήγητων κοινωνικών προβλημάτων.

Έτσι λοιπόν, τα κόστη που προηγουμένως βάρυναν την κοινωνία θα αρχίσουν να επιβαρύνουν τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών. Με την εδραίωση αυτής της μετάβασης, οι εταιρείες των οποίων η κερδοφορία βασιζόταν στην αποφυγή του κόστους που επιφέρουν τα προϊόντα ή οι δραστηριότητές τους στην κοινωνία θα αρχίσουν να βλέπουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα υπό πίεση. Το μέγεθος και η διανομή των διαφόρων κερδών σε πολλούς κλάδους κινδυνεύουν αφού γίνεται ανακατανομή των νικητών και των ηττημένων.

Το SustainEx προσδιορίζει ποσοτικά το κόστος ή το όφελος μιας εταιρείας στην κοινωνία…

Απαιτείται ένας νέος τρόπος προσέγγισης των επενδυτικών αναλύσεων για τον προσδιορισμό, τη μέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων που επιφέρουν αυτές οι εξωτερικότητες στην κερδοφορία των εταιρειών. Το SustainEx μετρά είτε τα κόστη που θα βάρυναν τις εταιρείες αν όλες αυτές οι αρνητικές εξωτερικότητες κοστολογούνταν είτε την τόνωση αν τα οφέλη εξετάζονταν από χρηματοοικονομική σκοπιά.

Το SustainEx έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους αναλυτές, τους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων και τους πελάτες μας να προσδιορίζουν αυτούς τους κινδύνους ώστε αυτοί να αντικατοπτρίζονται με βεβαιότητα στις επενδυτικές αποφάσεις και εκτιμήσεις. Αποδίδει προηγουμένως ανεξήγητα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κόστη και οφέλη σε μεμονωμένες εταιρείες, χρησιμοποιώντας τη λογική της οικονομίας για να συνδυάσει συστηματικά την ισχυρή ακαδημαϊκή ανάλυση με τα δεδομένα εταιρειών. Η έρευνά μας έχει προσδιορίσει και εξετάσει 47 εξωτερικότητες μέχρι και σήμερα, βασιζόμενη σε πάνω 400 ακαδημαϊκές μελέτες, και έχει εφαρμοστεί σε σχεδόν 9.000 εταιρείες σε όλο τον κόσμο.

...και πώς αυτό το κόστος ή το όφελος μπορεί να επηρεάσει την κερδοφορία

Η ανάλυσή μας υπογραμμίζει τα αυξανόμενα κόστη που δημιουργούν οι εν λόγω εταιρείες και το πόσο πιο σημαντικό είναι να λαμβάνουμε υπόψη μας τους κινδύνους που επιφέρουν αυτές οι εξωτερικότητες στα μελλοντικά κέρδη. Τα κέρδη 4,1 τρισ. δολ. ΗΠΑ των εν λόγω εταιρειών προς τους μετόχους θα μειωθούν κατά 55% στα 1,9 τρισ. δολ. ΗΠΑ, αν όλες οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προσδιορίζονται στην έρευνά μας μετατραπούν σε οικονομικά κόστη. Το ένα τρίτο των εταιρειών θα γίνουν ζημιογόνες. Ο κίνδυνος για τις ομάδες κερδών και τις θέσεις ανταγωνισμού είναι ξεκάθαρος.

Μέσα από τον οικονομοκεντρικό ποσοτικό προσδιορισμό των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το SustainEx προσφέρει στους αναλυτές, τους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων και τους πελάτες μας μια προσέγγιση μέτρησης που μπορεί να συγκριθεί μεταξύ εταιρειών, αμοιβαίων κεφαλαίων και δεικτών. Οι επιπτώσεις μπορούν να αξιολογηθούν μέσω ΠΚΔ, ΣΑΑ1 ή άλλων επενδυτικών προσεγγίσεων με συγκεκριμένες προτεραιότητες. Βοηθά τους αναλυτές να επικεντρώνονται σε εταιρείες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κινδύνους, καθώς και στις πηγές των εν λόγω κινδύνων. Τέλος, προσφέρει ένα μέτρο εταιρικής βιωσιμότητας το οποίο έχουμε ενσωματώσει σε συστηματικές επενδυτικές στρατηγικές. Επικεντρώνεται στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες και όχι στον τρόπο διαχείρισής τους. Θεωρούμε ότι η ανάλυση είναι μέρος των βιώσιμων επενδυτικών εργαλείων της εταιρείας μας και όχι μια καθολική «απάντηση».

 

Σημαντικές πληροφορίες:
Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν ενημερώσεις μάρκετινγκ. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν εσφαλμένες εκτιμήσεις ή απόψεις. Αυτό το υλικό δεν αποσκοπεί να παράσχει, και δεν πρέπει να βασιστείτε σε αυτό για, λογιστικές, νομικές ή φορολογικές συμβουλές ή επενδυτικές προτάσεις. Όταν λαμβάνετε προσωπικές επενδυτικές ή/και στρατηγικές αποφάσεις, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε απόψεις ή σε πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το υλικό. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί οδηγό μελλοντικής απόδοσης και ενδέχεται να μην επαναληφθεί. Η αξία των επενδύσεων και το εισόδημά τους ενδέχεται να παρουσιάσουν αυξομειώσεις και οι επενδυτές ενδέχεται να μην ανακτήσουν τα ποσά που επένδυσαν αρχικά. Τυχόν μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση ή πτώση της αξίας των επενδύσεων. Η Schroders έχει εκφράσει στο παρόν έγγραφο τις δικές της θεωρήσεις και απόψεις, οι οποίες ενδέχεται να αλλάξουν. Οι θεωρήσεις και οι απόψεις που περιέχονται στο παρόν ανήκουν σε όσους τις εξέφρασαν και ενδεχομένως να μην εκπροσωπούν απαραίτητα τις απόψεις που εκφράζονται ή αποτυπώνονται στο επικοινωνιακό υλικό, τις στρατηγικές ή τα αμοιβαία κεφάλαια της Schroders. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν θεωρούνται αξιόπιστες, αλλά η Schroders δεν εγγυάται την πληρότητα και την ακρίβειά τους. Η Schroders θα είναι υπεύθυνη επεξεργασίας όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Για πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Schroders μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.schroders.com/en/ ή, κατόπιν αιτήματος, εφόσον δεν έχετε πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα. Για τη δική σας ασφάλεια, οι επικοινωνίες ενδέχεται να ηχογραφούνται ή να παρακολουθούνται. Εκδίδεται από την Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Αριθμός μητρώου Β 37.799.
Image

Our business is structured around a number of strategic capabilities, which combine to meet a variety of client requirements. Please visit the Strategic Capabilities - Sustainability page to discover how we sustainably deliver long-term value in a fast-changing world.

Contact Schroders

Schroders is a world-class asset manager operating from 38 locations across Europe, the Americas, Asia, the Middle East and Africa.
Worldwide locations

For any further questions, please use our online contact form. 

Contact Form